แชร์ประสบการณ์ Stupid Hackathon Thailand 6

Image from Creatorsgarten — Facebook

จะทำโปรเจกต์อะไร?

Maker Space at UTCC
Image from Creatorsgarten — Facebook

แฮ็คนาน หิวล้าว

เซสชั่นต่าง ๆ

ไอเดียโปรเจกต์แบบนี้ หามาจา่กไหนครับ

มันมาเอง ครับ

I don’t even know how to explain this image….
Image from Creatorsgarten — Facebook

ทำความรู้จักใครมาบ้าง?

มีโปรเจกต์อะไรน่าสนใจ?

สุดท้ายและสรุป

--

--

Student @ ACSP (i-Science M.2/2)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store